gliding motion of T.gondii tachyzoite in vitro     gliding motion of T.gondii tachyzoite
×200;upright twirling           ×200;herical rotation
   

upright twirling ×400           upright twirling ×400