●Plasmodium spp.

●Toxoplasma gondii

●Trypanosoma spp.